การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

 

 ************************

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานลูกจ้าง

เทศบาลตําบลพันดุง จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและความรู้ในเรื่อง นโยบาย No Gift Policy" จากการปฏิบัติ หน้าที่

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลพันดุง รับทราบแนวทาง “นโยบาย No Gift Policy" 

 

          เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เทศบาลตำบลพันดุง จึงขอประกาศเจตนารมณ์นโยบาย

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลพันดุง ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

          1.ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

          2.ไม่ให้และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะก่อน     และหลังการปฏิบัติหน้าที่ 

          3.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ 

อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

         4.กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ.2565 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

         5.ประกาศเจตประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลพันดุง ใสสะอาด 2567"

 

“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัด เทศบาลตำบลพันดุงพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับ

ของขวัญของกำนัลและไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"

 

 

 

  

 

นายกเทศมนตรี พร้อมปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลพันดุง

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ตามนโยบายม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2567

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์