Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง

การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม…

      ... อ่านต่อ

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปประจำอำเภอขามทะเลสอ และพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอขามทะเลสอ   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

นายเรวัตร งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหาร…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปประจ... อ่านต่อ

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการต…

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ม... อ่านต่อ

นายวิเขียร   จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุง และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เกลือสินเธาว์ ตำบลพันดุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2565

นายวิเขียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังห…

นายวิเขียร   จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุ... อ่านต่อ

โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ  กิจกรรมปลูกต้นไมัและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  "รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำค…

      โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ  กิจกรรมปลูกต้นไมัและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (อื่น ๆ)
  • ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

 

 

ประกาศการดำเนินการตามมาตรการฯเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศการดำเนินการตามมาตรการฯเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

        การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรการป้องกันการละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับ

ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ

1) มาตรการระยะเร่งด่วน
     

      1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น
           

           (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิด 

                ความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

           (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบ

                ด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

      1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

           (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน

                เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล

           (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

           (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาค

ธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 5
เมื่อวาน 98
เดือนนี้ 0
เดือนก่อน 9897
ปีนี้ 66405
ปีก่อน 72100
รวม 434828
IP ของคุณ 44.201.94.72