Thai English
Display # 
Title
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวัน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์วันที่ 28 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง รอง การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี ๒๕๖๔๖๕ (งวดที่ ๕)
การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๒๔)
การกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปิดเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 18 เมษายน 2565
การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2565" ของจังหวัดนครราชสีมา
การรับชำระภาษี ผ่านช่องทางออนไลน์ QR-CODE พร้อมเพย์ ของเทศบาลตำบลพันดุง
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 7 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 4 เมษายน 2565
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรายชื่อเกาตรกรผู้ปลูกข้าวที่ยังไม่ได้รับเงิน
ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 31 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 มีนาคม 2565