Thai English

การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ระดับตำบล และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.)

การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ระดับตำบล และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

- นายผ่อน. บรรจบพุดซา รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับตำบล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง

โดยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขามทะเลสอ